LỤC BÁT THÁNG 2.

 

Một ngọn cỏ

một ngọn thôi

Mà thành dây trói cả đời hai ta

Dù đi gần

hay về xa

Mới rời phút trước

đã là nhớ nhau

Đã yêu

          yêu đến

mai sau

Lạc lòng thì cũng

           rong rêu thế mà

Đời vui sao nỡ

          buồn sa

Một đôi sao để    

          thành ra lẻ người.

Thôi

          mùa mới đã gọi mời

Gồi đầu ta nói chuyện đời trăm năm


LƯU VỸ BỬU

Maverick

Essays like this are

Essays like this are so important to brdneoniag people's horizons.

Jetson

You really saved my

You really saved my skin with this infmioatron. Thanks!