MÂY TRẮNG YÊN TỬ


Lên núi tìm Phật
          Phật đi vắng
Mây trắng bời bời vờn núi xanh
Gõ vào cực lạc thanh âm lặng
Gõ vào cuộc đời
           tiếng buồn ngân


Sân thiền tiếng đời vang nhí nhố
Khói nhang như khói lá sau vườn
Phật từ bi
          Phật cười hỉ xả
Đời vô lương ta hoá vô thường.


Ngàn năm trước một trời mây trắng
Ngàn năm sau mây trắng một đời ta
Phù sinh  
          ừ nhỉ phù sinh thật
Chỉ mỗi mình em
          mỗi một hoa.


Lên núi tìm Phật
          lại nhớ em...

LƯU VỸ BỬU

         

                           

Vinny

distribution
distribution auto insurance gleaning feedback provide protection auto insurance quotes budget them available car insurance some day offers cheap auto insurance daily plan big time car insurance quotes most common absolutely cheapest insurance car insurance behavioral car insurance quotes information readily less miles auto insurance whey

Kameryn

Inoaimotrfn is power and now I'm a !@#$ing dictator.

Kameryn

Inoaimotrfn is power and now I'm a !@#$ing dictator.

Elida

Thanky Thanky for al

Thanky Thanky for all this good inontmarifo!

Jaxon

This is an This is an arlcite that makes you think "never thought of that!"

Jaxon

This is an This is an arlcite that makes you think "never thought of that!"

Bobbie

Full of salient poin

Full of salient points. Don't stop beiivelng or writing!