NGOÀI HIÊN MƯA

Một giọt rơi lạc lên môi

Một dòng phiêu bạt lên đời

          ô hay!

Kề em với suối chân mày

Chì thưa như thể tội đày nhân gian

Hồn tôi tạp bút vô ngần

Nhện giăng giấy trắng

          hỗn mang xứ người

Từ hiên mưa tới chỗ ngồi

Từ em tôi hoá thành lời từ tâm

 

Mai kia gỗ chẳng nên trầm

Em thân goá bụa

          Tôi lầm lũi tôi

Sẽ rồi gian khó lên ngôi

Trần ai thoắt chốc thành ngai vàng buồn

Từ em máu mắt suối nguồn

Mưa lay phay ướt đẫm hồn

          Chiếu chăn

Chiêu hồn kinh có chuông ngân

Thì tôi vẫn đứng tần ngần ngó theo

 

Ngoài hiên mưa giọt gieo neo

Như tôi đuối sức cuốn theo

          Chân người.

 

LƯU VỸ BỬU